USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. W GŁUBCZYCACH z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach ogłasza KONKURS na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Wymagania niezbędne:

• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
• co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego, zastępcy Głównego księgowego bądź na stanowisku podobnym lub 10-letni staż w księgowości,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

• znajomość przepisów prawa z dziedziny rachunkowości spółek prawa handlowego,
• znajomość Kodeksu Spółek Handlowych,
• umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
• dokładność, skrupulatność i terminowość,
• zdolność analitycznego myślenia,
• umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).
Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie całej księgowości finansowej Spółki,
• monitorowanie, raportowanie i prognozowanie kosztów i przychodów Spółki,
• opracowywanie całej dokumentacji podatkowej w ramach prowadzonej działalności,
• sporządzanie sprawozdań finansowych oraz wszelkiej dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny,
• CV zawierające klauzule „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesy rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)”,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie,
• świadectwa pracy,
• inne dokumenty potwierdzające prace i doświadczenia zawodowe,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o niekaralności,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• aktualne dane adresowe, nr telefonu, adres e-mail.

Rozpoczęcie pracy: 02.01.2018 r.

Dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 15.12.2017 r. w sekretariacie Spółki w Głubczycach przy ul. Pocztowej 8 z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko Głównego Księgowego”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 21.12.2017 r.

Prezes Spółki
Stanisław Szczerbak


Wersja pdf: konkurs na stanowisko głównego księgowego 2017