Ogłoszenie – przetarg – 2021r

Zarząd Spółki Usług Komunalnych w Głubczycach –ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów mechanicznych stanowiących własność Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Głubczycach

1. Zamiatarka HAKO CITYMASTER 1200   HAKO CITYMASTER
2. Zamiatarka RAVO  5002  ZAMIATARKA RAVO 5002
3. Samochód ciężarowy Renault Premium 270 OGL 46SC  RENAULT OGL 46SC
4. Śmieciarka CITY PACK  SMIECIARKA MORO M4W3B
Specyfikacja zapytania ofertowego do przetargu, wraz z wymaganymi załącznikami
do pobrania w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki.

Załącznikioferta na zakup pojazdu Oferta na zakup pojazdu pdfOŚWIADCZENIE  oświadczenie pdf
Osoby do kontaktu:
Jan Śnieżek tel. 602 479 178

I. Warunkiem przystąpienia do zapytania jest:
1. Złożenie podpisanej oferty.
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim według wzoru
formularza oraz powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu lub adres e-mail,
b) dokładne określenie pojazdu, którego dotyczy umożliwiające jego precyzyjną
identyfikację
c) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty ( gotówka, przelew)
d) oświadczenie Oferenta, iż znany jest mu stan techniczny pojazdu będącego przedmiotem
oferty i że nie będzie wnosił roszczeń w stosunku Spółki Usługi Komunalne w Głubczycach
z tytułu ewentualnych wad ukrytych
e) oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
zawartych w ofercie dla potrzeb realizacji zapytania
f ) dokument pełnomocnictwa w oryginale lub jego poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez notariusza kopię (jeżeli oferent reprezentowany jest w zapytaniu przez pełnomocnika).
2. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem
Oferenta lub jego pełnomocnika.
3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie)
uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert.
4. Na kopercie należy podać nazwę i adres oferenta oraz określenie pojazdu , którego dotyczy
zapytanie .
II. Miejsce i termin składania ofert składania ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie Spółki Usługi Komunalne
przy ul. Pocztowej 8, 48-100 Głubczyce w terminie do dnia 27-12-2021 do godziny 1400 .
III. Pozostałe warunki zapytania
1. Zapłata ceny przez nabywcę winna być dokonana w terminie do 5 dni roboczych od dnia
wystawienia faktury (faktura będzie wystawiona nie później niż w terminie 5 dni roboczych
od dnia zawarcia umowy sprzedaży). Za termin zapłaty przyjmuje się termin wpływu
środków płatniczych na wskazany w umowie sprzedaży rachunek bankowy .
2. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 7 dni
roboczych od momentu rozstrzygnięcia zapytania .
3. Przedmiot sprzedaży zostanie wydany nabywcy za pokwitowaniem, w terminie do 5 dni
roboczych liczonych od dnia zapłaty całości zaoferowanej ceny nabycia.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za braki i wady ukryte przedmiotu zapytania .
5. Spółka zastrzega sobie zmiany niniejszego ogłoszenia, odwołania zapytania , przesunięcia
jego terminu lub nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. W razie odwołania
zapytania oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec Spółki .
6. Kwestie nieuwzględnione w niniejszym ogłoszeniu regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
7. W związku z realizacja wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
8. Administratorem danych osobowych Oferenta przetwarzanych w Spółce Usługi
Komunalne jest : Spółka Usługi Komunalne sp. z o.o. ul. Pocztowa 8 48-100 Głubczyce .