REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GŁUBCZYCACH


Wersja PDF do druku:
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GŁUBCZYCACH


 1. Regulamin określa zasady przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Głubczycach, zwany dalej ,,PSZOK”, który zlokalizowany jest przy ul. Pocztowa 8 w Głubczycach.
 2. Operatorem PSZOK w Głubczycach są Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach.
 3. PSZOK w Głubczycach czynny jest przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach:
  • od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:00,
  • piątek od 7:00 do 18:00,
  • w soboty od 7:00 do 13:00.
 4. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK w Głubczycach przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Głubczyce.
 5. Do PSZOK wysegregowane odpady komunalne może dostarczyć mieszkaniec Gminy Głubczyce, który złożył wymaganą deklarację w Urzędzie Miejskim w Głubczycach i uiszcza należną opłatę za wywóz odpadów komunalnych.
 6. Do PSZOK przyjmowane będą wyłącznie posegregowane odpady wskazane w niniejszym regulaminie.
 7. Odpady komunalne przekazywane do PSZOK-a muszą pochodzić z gospodarstw domowych.
 8. Dostarczane odpady komunalne nie mogą budzić wątpliwości, co do ich pochodzenia np. nie mogą być wytworzone w ramach działalności gospodarczej.
 9. Pracownik PSZOK-a jest uprawniony do weryfikacji osoby dostarczającej odpady z ewidencją przekazaną przez Urząd Gminy Głubczyce uprawniającą do korzystania z PSZOK-a. Każda dostawa odpadów komunalnych przez mieszkańca gminy do PSZOK zostanie zarejestrowana w formularzu w formie ,,oświadczenia osoby indywidualnej” Załącznik nr 1:

 

Załącznik nr 1 do regulaminu PSZOK

Oświadczenie osoby indywidualnej

Ja niżej podpisany ………………………………….. zamieszkały ………………………….. numer PESEL ………………………… oświadczam, że dostarczone odpady komunalne za które uiszczam opłatę (11 zł/osoba) za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Lp.

Rodzaj odpadu

Ilość

1.

2.

3.

4.

zostały wytworzone na terenie Gminy Głubczyce. Jednocześnie oświadczam, że znany jest mi regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz odpowiedzialność za składanie niezgodnych z prawdą oświadczeń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do gospodarowania odpadami komunalnymi (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

…………………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

W przypadku dostarczania odpadów przez pośrednika lub inną osobę dostarczającą odpady w imieniu mieszkańca, mieszkaniec zobowiązany jest do napisania oświadczenia o pochodzeniu odpadów, a osoba transportująca odpady również zobowiązana jest do podpisania tego oświadczenia Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 do regulaminu PSZOK

Oświadczenie osoby indywidualnej/pośrednika

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………… zamieszkały…………………………………………………………. numer PESEL ……………………………….. numer telefonu …………………………… oświadczam, że dostarczone w moim imieniu następujące odpady komunalne za które uiszczam opłatę (11 zł/osoba) za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Lp.

Rodzaj odpadu

Ilość

1.

2.

3.

4.

zostały wytworzone na terenie Gminy Głubczyce pod adresem: …………………………………………………………………………………. i przetransportowane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez Pośrednika:

………………………………………………………………………………………………samochodem o nr rejestracyjnym ………………………………….

Jednocześnie oświadczam, że znany jest mi regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz odpowiedzialność za składanie niezgodnych z prawdą oświadczeń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do gospodarowania odpadami komunalnymi (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

…………………………………………………………………..                ………………………………………………………………………

Czytelny podpis składającego oświadczenie                  Data i czytelny podpis osoby transportującej odpady

 1. Dostawca odpadów dowozi do PSZOK wysegregowane odpady na własny koszt.

 2. Za wyładunek i segregację odpadów komunalnych (rozsortowanie) odpowiada Dostawca odpadów komunalnych. Dostawca odpadów komunalnych jest zobowiązany przy rozładunku odpadów do utrzymania porządku na terenie PSZOK-a.

 3. Przyjęcia odpadów komunalnych dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

 4. Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie wyłącznie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a) Opakowania z papieru i tektury,

b) Opakowania z tworzyw sztucznych,

c) Tworzywa sztuczne jednorodne np. meble ogrodowe, wiadra, pojemniki,

d) Opakowania z metali,

e) Opakowania wielomateriałowe,

f) Opakowania ze szkła,

g) Zużyte opony – opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

h) Odpady gruzu ceglanego,

i) Odpady betonu i gruzu betonowego,

j) Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu:

odpady ceramiczne i sanitarne elementy wyposażenia,

odpady typu płyty gipsowo-kartonowe, wata szklana, ondulina, tapety (w niewielkiej ilości),

drewno: ościeżnice, drzwi, ramy, parkiety, boazerie itp.,

płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp.,

k) Chemikalia – stare farby, rozpuszczalniki oraz opakowania po nich (środki ochrony roślin, kwasy, alkalia i opakowania po nich),

l) Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki),

m) Przeterminowane leki,

n) Zużyte akumulatory i baterie,

o) Metale,

p) Odpady ulegające biodegradacji: trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów,

r) Odpady wielkogabarytowe: meble, wersalki, stoły, biurka, skrzynie, półki, dywany itp.,

s) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne w tym tonery (sprzęt nie powinien być zdekompletowany),

Odpady elektryczne i elektroniczne przyjmowane są w magazynie Nr 30.

Odpady wymienione w pkt. 14 gromadzone są selektywnie w zamykanych pojemnikach, kontenerach i wyznaczonych miejscach, chroniących zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt.

W przypadku stwierdzenia, że osoba dostarczająca odpady do PSZOK-u nie jest objęta systemem gospodarowania odpadami, zobowiązana jest ona do uiszczania opłaty za przyjęcie odpadów komunalnych wymienionych w pkt. 14, zgodnie z obowiązującym na dany dzień cennikiem Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 1. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów komunalnych w przypadku gdy:

 • dostawca odpadów nie jest ujęty w udostępnionej Gminnej ewidencji posiadanej przez pracownika PSZOK-a,

 • ilości dostarczonych odpadów przekraczają możliwości wytworzenia ich w gospodarstwie domowym (wskazujące na pochodzenie z działalności gospodarczej),

 • charakter odpadów wskazuje na inne źródło pochodzenia niż gospodarstwo domowe,

 • stwierdzono zanieczyszczenie/zmieszanie odpadów komunalnych,

 • dostarczone odpady w niedozwolonym opakowaniu (odpady płynne lub wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych pojemnikach wraz z informacją o rodzaju odpadu),

 1. Do PSZOK nie są przyjmowane takie odpady jak:

a) Materiały zawierające azbest,

b) Papy,

c) Szyby samochodowe,

d) Części samochodowe tj. zderzaki, nadkola, tapicerka, błotniki, reflektory itp.,

e) Styropian budowlany,

f) Odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

g) Odpady w opakowaniach cieknących,

h) Opakowania po środkach ochrony roślin wielkością wskazującą na użycie w gospodarstwie rolnym,

i) Folię rolniczą, agrowłókninę rolniczą,

j) Opony z ciągników rolniczych, maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep.

16. Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony,

17. Na terenie PSZOK:

a) Zabrania się przebywania osób niepełnoletnich,

b) Osoby przebywające zobowiązane są do podporządkowania się zaleceniom obsługi, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie,

c) Zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania otwartego ognia, nie palenia papierosów,

18. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu

19. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.03.2016r.

20. Regulamin nie dotyczy osób prawnych tj. przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących odpłatnie usługi.