Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjne zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych są Usługi Komunalne Sp z o.o. z siedzibą w Głubczycach (48-100), ul. Pocztowa 8, email: sekretariat@ukglubczyce.pl, tel. 77 485 64 94.
 2. Administrator powoła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej; adres do korespondencji: iod@twojabi.net.
  Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Marek Krupa.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zawartych umów oraz w innych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności z tytułu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności.
 4. Administrator może przekazywać dane osobowe do innych podmiotów w celu realizacji obowiązków Administratora. Dane będą przekazywane wyłącznie w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Odbiorcą przetwarzanych przez Administratora danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności do czasu dochodzenia swoich roszczeń.
 7. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz ich pobrania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jeżeli uzna, że jej dane nie są przetwarzane zgodnie z RODO ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych osobowych do państw trzecich.