Jak daleko nam do EKO? Cz. II

Pierwsza część naszego artykułu w poprzednim numerze Głosu Głubczyc poświęcona była hierarchii postępowania z odpadami komunalnymi. Przedstawiliśmy, jak bardzo ważne jest świadome podejście do „śmieci” w każdym domu. Najbardziej ekologiczne i ekonomiczne jest zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów, a podstawą dobrego recyklingu (odzysku odpadów) „segregacja u źródła”, czyli w gospodarstwach domowych.

W materiale dzisiejszym chcemy Państwu przekazać informacje, jak działa cały  ten system w gminie Głubczyce. I gdzie ostatecznie trafiają odpady powstałe w Państwa domach?

Elementy systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Głubczyce to:

  • Gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w gospodarstwach domowych,
  • Odbiór odpadów bezpośrednio z pod posesji mieszkańców budynków jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych.
  • PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy gminy mogą codziennie, nieodpłatnie pozostawiać odpady selektywnie zgormadzone u siebie w domu,
  • Dalsze zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odbiór odpadów bezpośrednio z posesji mieszkańca

Zgodnie z aktualnym harmonogram odbioru odpadów komunalnych Spółki Usługi Komunalne mieszkańcy Gminy w ramach wniesionej opłaty za gospodarowanie odpadami mają do dyspozycji  co najmniej pięciokrotny odbiór różnych odpadów (odpady zmieszane, popiół, odpady zielone, plastik, szkło, makulatura, tetrapaki) każdego miesiąca bezpośrednio z pod swojej posesji. Mieszkańcom wytwarzającym popiół przekazane zostały nieodpłatnie pojemniki do jego gromadzenia. Natomiast do selektywnej zbiórki odpadów tj. opakowań z plastiku, szkła, zielonych i makulatury dostarczane są bezpłatnie, bezpośrednio na posesję oznaczone worki do zbiórki tych odpadów według zapotrzebowania. Chcielibyśmy w tym miejscu zaapelować do mieszkańców aby nie wykorzystywali naszych worków do innych celów, ponieważ powoduje to wzrost kosztów gospodarki odpadami.  W 2015 roku przekazaliśmy mieszkańcom nieodpłatnie 142 tyś. sztuk worków.

Spółka odbiera każdą ilość odpadu wystawionego przed posesję w odpowiednim dniu wg harmonogramu. Odpady te muszą być odpowiednio „spakowane”, odpady zmieszane i popiół w specjalnych pojemnikach tzw. kubłach lub wózkach. Plastik, szkło, makulatura, odpady zielone każdy odpad w osobnych workach, natomiast drobne gałęzie powiązane w wiązki.

Dodatkowo raz na kwartał  prowadzona jest zbiórka gabarytów (stare meble, dywany, wykładziny ) i zużytego sprzętu (telewizory, pralki, itp.) Usługa ta jest również nieodpłatna, a sprzęty należy wystawić przed posesję. Zbiórka gabarytów i sprzętu obejmuje tylko adresy wcześniej zgłoszone telefonicznie do Spółki.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK zlokalizowany jest w Głubczycach przy ul. Pocztowej 8. W punkcie tym – PSZOK – nieodpłatnie można pozostawić wszystkie odpady selektywnie zebrane, zgromadzone przez mieszkańców w ich gospodarstwach domowych: makulaturę opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania szklane, odpady zielone, opakowania tetrapak,  zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, zużyty sprzęt elektroniczny, stare meble, również plastikowe meble ogrodowe, dywany, zużyte opony z samochodów osobowych, materiały z remontów mieszkań itp.

Do punktu PSZOK nie mogą nieodpłatnie przywozić odpady firmy, dotyczy to zwłaszcza firm remontowo-budowlanych i odpadów powstałych w trakcie prowadzenia ich działalności, nawet jeśli odpad ten powstał w prywatnym mieszkaniu. W kolejnym wydaniu Głosu Głubczyc kolejna część artykułu poświęcona będzie regulaminowi korzystania z PSZOK.

Co się dzieje dalej z odebranymi odpadami?

W świetle obowiązującego obecnie prawa zmieszane odpady komunalne nie mogą być już bezpośrednio składowane na naszym składowisku przy ul. Rożnowskiej.  Wszystkie zebrane odpady zmieszane powstałe u  mieszkańców dostarczane są do ustanowionych Regionalnych Instalacji Przekształcania Odpadów Komunalnych (RIPOK). W instalacjach tych odpady poddane są procesowi mechaniczno-biologicznego przetworzenia. Gmina Głubczyce przypisana jest do obszaru w którym funkcjonują dwie instalacje. Pierwsza „Naprzód” Rydułtowy w miejscowości Dzierżysław, druga „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu. Natomiast popioły z domowych palenisk wywożone są na głubczyckie wysypisko i tam składowane.  Ale już zebrane odpady zielone z naszych ogródków muszą być również wywożone do RIPOK. W roku 2015 mieszkańcy naszej Gminy oddali 277 ton odpadów zielonych, które Spółka musiała wywieść na RIPOK. Selektywnie zbierane odpady jak makulatura, szkło, plastik, tetrapak  po obróbce doczyszczenia i segregacji wykonanej przez pracowników Spółki przekazywane są recyklerom.

Gospodarka odpadami komunalnymi nie może funkcjonować i nie funkcjonuje w oderwaniu od realiów ekonomicznych. Oprócz kosztów związanych bezpośrednio ze zbiórką odpadów, są do poniesienia koszty zagospodarowania odpadów w RIPOK-ach (odpady zmieszane, odpady zielone). Z tytułu składowania popiołów na naszym składowisku są ponoszone opłaty środowiskowe. Przekazane odpady do spalarni czy do cementowni, jako paliwo alternatywne – mimo że wnoszą ze sobą potencjał energetyczny – też podlegają opłacie. Jedynie pozyskane surowce, takie jak szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne z opakowań, makulatura po oczyszczeniu i posortowaniu przez pracowników Spółki, co też kosztuje, przekazane recyklerowi dają przychody. Przychody, które pomniejszają funkcjonowanie całego dużego i bardzo kosztownego systemu.

Dobrze segregując „u źródła” w gospodarstwach domowych oprócz korzyści środowiskowych możemy wpłynąć na stawki, które płacimy jako opłatę za gospodarowanie odpadami. Musimy pamiętać, że im więcej opakowań plastikowych, szklanych i makulatury wysegregujemy z odpadów,  im więcej skoszonej trawy, czy zebranych liści  pozostanie w ogródkowych kompostownikach tym mniejsze będą koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

W poprzednim 2015 roku  od mieszkańców  Gminy Głubczyce  Spółka Usługi Komunalne zebrała łącznie 8103 ton odpadów komunalnych razem. Na podstawie danych  z kilkunastu lat stwierdzamy, że w kilku ostatnich latach maleje dynamika przyrostu ilości odpadów. I chociaż nadal jest to tendencja wzrostowa, to nie jest już to duży przyrost. Kolejnym pozytywnym zjawiskiem jest ciągły i znaczący wzrost udziału odpadów selektywnie gromadzonych w ogólnej strukturze odpadów. W 2015 roku wyniósł 35,41%, w roku 2014 – 15,23% a dla porównania w roku 2008 wynosił zaledwie 4,9%. Uzyskanie tak wysokiego wzrostu wskaźnika segregacji było możliwe dzięki wprowadzeniu segregacji popiołu, odpadów zielonych i gabarytów w ostatnich latach. Średnio 1 mieszkaniec naszej Gminy wytworzył w ubiegłym roku 363,5 kg śmieci. I choć ogólna tendencja jest wzrostowa to należy pamiętać, że duży wzrost wsk. segregacji zawdzięczamy przede wszystkim wprowadzeniu segregacji popiołu.