Przetarg na zrywkę i pozyskanie drewna oraz prace związane z uprawami leśnymi i ochroną p.poż.


Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach – użytkownik lasu komunalnego, ogłasza przetarg nieograniczony na 2019 rok na zrywkę i pozyskanie:

  • drewna wielkowymiarowego,
  • drewna średniowymiarowego,
  • drewna opałowego,
  • oraz prace związane z uprawami leśnymi i ochroną p.poż.

Oferty przyjmowane będą do dnia 22-02-2019 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22-02-2019 r. o godz. 10:30, a wynik rozstrzygnięcia przetargu zostanie ogłoszony dnia 22-02-2019 r. godz. 11:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.


SPECYFIKACJA

istotnych warunków zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej 60 000 euro

Przedmiot zamówienia:

1. pozyskanie i zrywka drewna wielkowymiarowego,
2. pozyskanie i zrywka drewna średniowymiarowego, opałowego
3. prace związane z uprawami leśnymi i ochroną p. poż.

Zamawiający:

Usługi Komunalne Sp. z o.o.
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa 8, tel.-fax: /077/ 485 22 69
e-mail: uslugikom@rubikon.pl

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy uwzględnieniu przepisu art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) oraz przepisów wykonawczych.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. pozyskanie i zrywka drewna wielkowymiarowego,
2. pozyskanie i zrywka drewna średniowymiarowego,
3. pozyskanie i zrywka drewna opałowego,
4. prace związane z uprawami leśnymi i ochroną p. poż.

Częściowe zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia od dnia 01-03-2019 r. do 29-02-2020 r.

Termin składania ofert: 22-02-2019 r.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5. przedstawia referencję za okres co najmniej 2 lat /tj. 2017, 2018/ o wykonywaniu prac.

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

1. jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3,
2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
4. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny lub kosztów, których nie można poprawić (Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe lub pisarskie),
5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo Zamówień Publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

Dokumenty wymagane:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3. wykaz posiadanego sprzętu do wykonywania w/w robót.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium, Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio, że:

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

1. umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie,
2. oferta winna zawierać dokumenty dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie oraz przesłane faksem lub przez pocztę na adres:

Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 8
48 – 100 Głubczyce
tel. fax 77 485 22 69

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1. Prezes – Szczerbak Stanisław, tel. 77 485 22 69
2. Gajowy – Gisal Paweł, tel. 606 308 711

Vadium

Zamawiający nie wymaga składania vadium.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne rozwiązania spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisów osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty i dokumentów w formie elektronicznej.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ.
7. Dokumenty, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczeń Wykonawcy, które muszą być złożone w oryginale.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach, których wykonawca/ wykonawcy polegają na zasadach określonych w Prawie, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane ).
10. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert.
11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winne być opatrzone napisem „zastrzeżone”, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wydzielone w odrębnej kopercie;
12. Opakowanie, w którym znajduje się oferta również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy.
13. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż wyżej opisany sposób. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.
14. Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, w Sekretariacie Zamawiającego (czynny od 700 do 1435).
15. Wykonawcy swoje oferty mogą także przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem, że wpłyną one do siedziby Zamawiającego, SEKRETARIAT, w godzinach jego pracy do upływu terminu przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek organizacyjnych, lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w wyznaczonym czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 Prawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, Zamawiający niezwłocznie zwróci.
16. Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu.
17. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
18. Oferta musi zawierać wszystkie załączniki, dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy, wymienione w niniejszej specyfikacji.
19. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami i przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
20. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę .
21. Wszystkie strony oferty powinny być spięte /zszyte/ w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

Oferta wspólna:

W przypadku, kiedy oferty składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

1. Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
2. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
3. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty.
4. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy załączyć oświadczenie.
5. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /w zamkniętej kopercie/

Sekretariat
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 8
48- 100 Głubczyce

Oznakowane następująco:

Oferta przetargowa – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA ORAZ PRACE PIELĘGNACYJNE W LESIE KOMUNALNYM W GŁUBCZYCACH

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Sekretariat
Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 8
48-100 Głubczyce

Termin składania ofert upływa dnia 22-02-2019 r. do godz. 10:00.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez potwierdzenia, po upływie terminu do wniesienia protestu.

Oferty będą otwierane w dniu 22-02-2019 r., godz. 10:30 w Usługach Komunalnych Sp. z o.o. w siedzibie zamawiającego.

Otwarcie ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zostanie podana nazwa oraz adresy wykonawców, cena podana w formularzu ofertowym, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

Sposób obliczenia ceny oferty:
1. Wykonawca określi cenę pozyskania drzewa poprzez wskazanie w formularzu ofert ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.
2. Wykonawca oferowaną cenę wyliczy w oparciu o formularz cenowy stanowiący załącznik Nr 1.
3. Ceny podane przez Wykonawcę ustalone są na cały okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom.
4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

Kryterium oceny oferty:

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów – cena brutto za realizację całego zamówienia – 100%.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Warunki umowy:

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

Środki ochrony prawnej:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Załączniki do specyfikacji:

1. Załącznik – Nr 1
2. Załącznik – Nr 2
3. Wykaz posiadanego sprzętu – Nr 3
4. Załącznik – Nr 4
5. Umowa – wzór

Pozostałe załączniki (linki do plików PDF):

Ogłoszenie przetargu
Specyfikacja