Mieszkańcy Gminy Głubczyce mogą nieodpłatnie przekazać do PSZOK następujące odpady komunalne (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej):

  • tworzywa sztuczne
  • papier i tektura
  • szkło opakowaniowe
  • odpady zielone (trawa, liście, rozdrobione gałęzie)
  • przeterminowane leki
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm (4 szt. na mieszkańca/rok) *
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (300 kg na mieszkańca / rok) *

* ilość limitowana

UWAGA!

Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem dowodu osobistego oraz ostatniego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady dostarczone na PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Ponadto informujemy, że każdy mieszkaniec, jeżeli nie ma możliwości samodzielnego wywiezienia odpadów do PSZOK ma alternatywne rozwiązanie, polegające na zamówieniu odpłatnej usługi dodatkowej w postaci wynajęcia transportu tych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

UWAGA!

Na PSZOK-u nie odbiera się odpadów takich jak: styropian dociepleniowy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady zawierające azbest, opakowania po materiałach budowlanych oraz odpady poprodukcyjne (nie są to odpady komunalne). Mieszkaniec ma obowiązek zapewnić prawidłową utylizację takich odpadów we własnym zakresie poprzez kontakt z odpowiednią firmą odbierającą tego typu odpady.

Informacja-PSZOK-2019